Download voor APPLE of ANDROID

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities

-Bestelplatform = Drinkz & Dinnr

-Het restaurant = de leverancier van eten en / of drinken

-Opdrachtnemer = het restaurant

-De klant = de besteller van eten en / of drinken

-Opdrachtgever = de klant


Artikel 2: Dienstverlening

Drinkz & Dinnr faciliteert via haar online platform bestellingen van haar klanten bij de aangesloten restaurants. Drinkz & Dinnr is hierin geen leverende partij. De bestellingen worden rechtstreeks aangeboden aan het desbetreffende restaurant en het restaurant levert direct (zonder tussenkomst van Drinkz & Dinnr) aan haar klanten. Drinkz & Dinnr heeft in dit proces de functie van facilitator.


Artikel 3: Geldigheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Drinkz & Dinnr en de Klant. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 4: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

Als een aanbod van Drinkz & Dinnr een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Drinkz & Dinnr dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Drinkz & Dinnr heeft aanvaard.


Artikel 5: Prijzen, kosten en betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Drinkz & Dinnr vermelde en door de Klant verschuldigde bedragen inclusief btw.


Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

Aansprakelijkheid is altijd beperkt tot enkel directe schade. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor Indirecte schade, waaronder bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade, gemiste besparingen etc.

De omvang van enige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen waarde van de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die schade lijden of menen te lijden door de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer.


Artikel 7: Klachten

De Klant is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door het restaurant direct na constatering aan Drinkz & Dinnr schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.


Artikel 8: Overmacht

Helaas kan het voorkomen dat Drinkz & Dinnr en / of het restaurant zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Als dat het geval is, zal Drinkz & Dinnr en / of het restaurant dit zo snel mogelijk bij jou kenbaar maken. De nakoming van de overeenkomst door Drinkz & Dinnr en / of het restaurant wordt in dat geval net zo lang opgeschort als de overmacht duurt.

Er is sprake van overmacht als Drinkz & Dinnr en / of het restaurant  na de totstandkoming van de overeenkomst niet aan  verplichtingen kan voldoen als gevolg van een oorzaak of situatie die buiten de schuld of risicosfeer van Drinkz & Dinnr en / of het restaurant  ligt. Je kan dan denken aan ziekte, maar ook zaken zoals brand, waterschade, overstroming, faillissement,  werkstaking bij bezorgdiensten, overheidsmaatregelen, een pandemie of epidemie of bijvoorbeeld rellen. De opsomming uit dit artikel zijn voorbeelden om je een beeld te geven, maar er kunnen ook andere situaties zijn die hier niet zijn genoemd maar die wel onder overmacht vallen. 

Als de situatie van overmacht langer dan één maand duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomt.  


Artikel 9: Opschorting en ontbinding

Drinkz & Dinnr is, indien de omstandigheden rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Dit geldt ook indien na het sluiten van de Overeenkomst bij Drinkz & Dinnr ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.


Artikel 10: Slotbepalingen

Op iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Behoudens voor zover de wet daaraan in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Drinkz & Dinnr aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.